Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak – kratki životopis

Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak, redoviti profesor u trajnom zvanju, rođen je 13.11.1958. godine u Letovancima, općina Sisak, Republika Hrvatska. Državljanin Republike Hrvatske. Hrvat. Oženjen, otac dvoje djece. Sudionik je Domovinskog rata i hrvatski branitelj. Osnovnu školu pohađao je u Blinji a Srednju školu u Sisku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je program pedagoško-psihološke izobrazbe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1995.) te položio predmete Opća pedagogija, Didaktika i Psihologija odgoja i obrazovanja). Pohađao je i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu te položio ispite prve godine studija. Položio je i stručni ispit pred Komisijom Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske (1996.) te stekao zvanje Profesor ekonomskih predmeta.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje, Politika privrednog razvitka i izradio te uspješno obranio magistarski rad (27. studenog 1996.) pod naslovom: Strategija gospodarskog razvitka Hrvatske i modeliranje potražnje za cestovnim prometom, te stekao naziv magistar znanosti iz područja ekonomije. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izradio je i obranio doktorsku disertaciju (15. prosinca 2000.), pod naslovom: Makroekonomski učinci diferenciranih strategija razvitka prometa i mogućnosti aplikacije u Hrvatskoj te stekao akademski stupanj doktor društvenih znanosti polje ekonomije.

Dodatno se usavršavao u zemlji i inozemstvu na različitim seminarima: „Success, Strategy and Sectors“ (London), „Financial services in London & UK“ (London), „EU funds in action – case studies of good and bad implementation of structural funds in Slovenia“ (Zagreb), „Possibilities of obtaining EU grant funding for small and medium-sized enterprises“ (Zagreb, 2014). Radi stjecanja dodatnih znanja imao je stručne posjete značajnim institucijama: Bank of England, London Stock Exchange Group, London Development Agency, London Chamber of Commerce & Industry.

Stekao je radno iskustvo u poslovnom i javnom sektoru. Bio je zaposlen u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu (OUR Laserska i atomska istraživanja), Tvornici furnira i „Gavriloviću“ u Petrinji a nekoliko je godina vodio uspješno vlastito privatno poduzeće za računovodstvo. Kratko vrijeme je bio i direktor poduzeća „Cromax“ u Bjelovaru a bio je zaposlen i u prometnoj Tehničkoj školi u Zagrebu.

Od 1997. godine, zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu najprije na  radnom mjestu asistenta, potom asistenta s doktoratom, zatim docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju. Radio je na predmetima; „Makroekonomija“, „Gospodarstvo Hrvatske“, „Lokalni ekonomski razvoj“, „Ekonomika prometa“, „Metode znanstvenog i stručnog rada“, „Transportno i otpremničko poslovanje“i „Tehnološki razvoj s ekologijom“. Trenutno je nositelj predmeta:„Lokalni ekonomski razvoj“, „Ekonomika prometa“ i „Metode znanstvenog i stručnog rada“ a više godina je bio nositelj predmeta „Gospodarstvo Hrvatske“.

Na poslijediplomskom studiju „Ekonomija i razvoj“ osnivač je i nositelj kolegija „Diferencirane strategije razvoja prometa“ a pored toga na različitim poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje predmete: „Ekonomika tranzicije i hrvatsko gospodarstvo“, „Metode znanstvenog i stručnog rada“, „Ekonomika i politika transporta i osiguranja“.

Osnivač je i voditelj Specijalističkog poslijediplomskog studija „Lokalni ekonomski razvoj“ i nositelj istoimenog predmeta na tom studiju. Predavač je na Doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  i nositelj kolegija „Metodologija istraživanja i kvalitativne metode“.

Na Stručnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predavao je predmete „Osnove hrvatskog gospodarstva“ i „Transport, špedicija i osiguranje“. Osnivač je i voditelj posebnog programa edukacije u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom: „Učinkovito upravljanje u lokalnoj i regionalnoj samoupravi“(2007).

Predavač je na Doktorskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Gostujući je profesor na Ekonomskim fakultetima u Splitu, Sarajevu, Prilepu i Tuzli. Dugogodišnji je suradnik IFO Institute for Economic Research, München. Član Hrvatskog društva ekonomista i profesionalne stručne udruge pod nazivom Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja. Član je međunarodne udruge Regional Science Association International (RSAI) te Mreže stručnjaka za regionalni razvoj.

Na Ekonomskom fakultetu je bio na funkciji Prodekana i član Upravnog odbora sindikalne podružnice Fakulteta. U nekoliko mandata je biran za člana Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također je bio član stalnih odbora i povjerenstava Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Odbor za Europski doktorski studij, Odbor za nostrifikaciju diploma, Odbor za znanost). Bio je član Vijeća za potporu regionalnom razvoju i lokalnoj zajednici te Upravnog odbora Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Upravnog vijeća Ekonomskog instituta u Zagrebu.

Dugogodišnji je član uredništva „Zbornika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu“, uređivačkog savjeta časopisa „Ekonomist“ u Zagrebu, te časopisa za ekonomsku povijest „ACTA Historico oeconomica“ i časopisa „Ekonomija/Economics“ u Zagrebu.

Bio je osnivač i voditelj Centra stručnog studija Ekonomskog fakulteta Zagreb, koji je osnovan 2003. u Sisku te suvoditelj zajedničkog studija „Ekonomika poduzetništva“ kojeg su u Varaždinu zajednički organizirali Ekonomski fakultet i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Danas na tom studiju predaje predmet „Makroekonomika za poduzetnike“.

Koautor je tri udžbenika za Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom “Hrvatsko gospodarstvo”, „Hrvatski gospodarski razvoj“ i „Gospodarstvo Hrvatske“ (urednik i redaktor). Autor je znanstvene knjige pod naslovom „Makroekonomski management i strategija prometa Hrvatske“ za koju je dobio nagradu „Mijo Mirković“ koja se dodjeljuje za osobit znanstveni doprinos. Autor je skripte za predmet „Metode znanstvenog i stručnog rada“ koja se koristi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Autor je udžbenika za srednje tehničke škole prometnog smjera – “Ekonomika prometa”.

Kao znanstvenik (čiji je broj u Registru istraživača Ministarstva znanosti Republike Hrvatske 217762) sudjelovao je kao suradnik i istraživač na dva znanstvena projekta: (1.) Teorijski i primijenjeni modeli ekonomske politike (067999), i (2.) Efikasnost nacionalnog gospodarskog rasta, (0067028), kao i u međunarodnom projektu INTERREG IIC – CADSES (1999.)

Autor je preko 60 znanstvenih i stručnih radova s područja ekonomije. Sudionik brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova (Tajvan, Turska, Bugarska, Poljska, Italija, Slovenija, BiH, Makedonija). Voditelj je i suradnik na većem broju različitih studija, projekata i ekspertiza za potrebe različitih kompanija i Ministarstava Vlade Republike Hrvatske.

Bio je mentor većem broju diplomanada, magistranada i doktoranada te je sudjelovao i kao član povjerenstava u obrani brojnih magisterija i doktorskih disertacija. Sa studentima poslijediplomskog studija objavljivao je zajedničke znanstvene radove. Također je bio recenzent brojnih znanstvenih članaka i knjiga te radova za međunarodne konferencije. Urednik je ili redaktor brojnih domaćih knjiga i udžbenika te zbornika radova s međunarodnih konferencija a pisao je i predgovore ili pogovore za prijevode relevantnih svjetskih  knjiga iz područja ekonomije, filozofije i metodologije ekonomije.

Dobitnik je nagrade „Mijo Mirković“ za poseban znanstveni doprinos.