Međunarodna znanstvena konferencija o glavnim gradovima Dunavske i Jadransko-jonske makroregije

Na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočne Europe) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske makroregije” (održanoj 19. rujna 2015. u Sarajevu) prezentirao sam rad s naslovom “Razvoj metropolskih policentričnih regija i koncept pametnog grada“. Konferenciju je organizirala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).

Link na Program konferencije!

Link na prezentaciju: Cavrak_Razvoj metropolskih policentričnih regija i koncept pametnog grada